سازمان  صنایع  معدنی ایران
سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
سازمان توسعه برق ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
راه آهن  جمهوری اسلامی  ایران
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس