وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (  دانشگاه زابل )
دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان