معرفی

انجام مشاوره فني و مالي و ارائه كليه خدمات مهندسي و نظارتي در مراحل مختلف طرحها و پروژه هاي انواع نيروگاه هاي حرارتی، انرژهای تجدید پذیر و مولدین مقیاس کوچک .نیروگاه های گازی ، نیروگاه های بخاری و نیروگاه های سیکل ترکیبی

زمینه فعالیت

-  خدمات مهندسی و مطالعاتی در زمینه پروژه های تولید نیرو ( مطالعات امکان سنجی نیروگاههای مختلف )

-  خدمات مهندسی و نظارت بر احداث نیروگاههای مولدین مقیاس کوچک ، گازی ، بخار ، سیکل ترکیبی و نظارت بر تعمیرات آنها

-  نظارت بر بهره برداری و خرید و فروش بازار برق برای کلیه نیروگاههای دولتی و خصوصی

- انجام ممیزی انرژی نیروگاههای حرارتی به منظور کاهش مصرف سوخت

-  نظارت بر امور شیمی ، ایمنی و محیط زیست نیروگاهها

- خدمات مشاوره ای خرید لوازم یدکی نیروگاهها 

پروژه های شاخص

 نظارت بر تبدیل انرژی در دوران بهره برداری تجاری نیروگاه فردوسی

-  مطالعات امکان سنجی نیروگاه 500 MW  بجنورد

- نظارت بر امور شیمی ، ایمنی و محیط زیست نیروگاههای خراسان 

ویژگی ها

 خدمات فروش برق به بازار برق نیروگاههای خصوصی

  پروژه ها

لیست پروژه های خاتمه یافته